جلسه مشورتی

kawunUncategorizedLeave a Comment

موضوع : بازنگری برنامه های علمی 
زمان برگزاری: ۱۰ قبل از ظهر 
محل برگزاری: موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون
ارایه کننده: پوهندوی استاد احمد رشاد جمالیار عضو هیئت بازنگر وزارت تحصیلات عالی.
ختم برنامه: ۱۱:۳۰ قبل از ظهر
اشتراک کنندگان: هیأت رهبری، معاونین، روسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت و مدیران تدریسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون
تاریخ : ۱۱ دلو ۱۳۹۷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *