گزارش از دو دور فارغین پوهنحی اقتصاد

فارغین دور اول 1397

بتاریخ 7 / 9 / 1397 به تعداد 45 تن دانش آموختگان پوهنحی اقتصاد دیپارتمنت امور مالی وبانکی سند فراغت بدست آوردند، از میان 45 تن فارغین 11 تن آنها بانوان بودند.
این برنامه دریک از سالون های شهر مزارشریف با حضور داشت هیئت رهبر، اساتید، اراکین دولتی اعم از خصوصی ، خانواده های فارغین و اصحاب رسانه ها برگزارشد.
به اساس سروی که پوهنحی اقتصاد در سال پسین انجام داده 25 تن فارغین سال 1397 اعم در ادارات دولتی و خصوصی به کار گماشته شده اند .

فارغین دور دوم – 1398

بتاریخ 15 / 9 / 1398 به تعداد 23 تن دانش آموختگان پوهنحی اقتصاد دیپارتمنت امور مالی وبانکی سند فراغت بدست آوردند، از میان 23 تن فارغین 4 تن آنها بانوان بودند. این برنامه دریک از سالون های شهر مزارشریف با حضورداشت هیئت رهبر، اساتید، اراکین دولتی و خصوصی ، خانواده های فارغین و اصحاب رسانه ها برگزارشد.
به اساس سروی که پوهنحی اقتصاد در سال پسین انجام داده 6 تن فارغین سال 1398 اعم در ادارات دولتی و خصوصی به کار گماشته شده اند .

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555