سیر علمی محصلین صنف چهارم – سمستر هشتم از شرکت تولیدی بلخ لبنیات

بتاریخ 18 / 5 /1397 محصلین صنف چهارم – سمستر هشتم – گرایش امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد موســـــــسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون از شرکت تولیدی بلخ لبنیات بازدید بعمل آوردند.
دراین برنامه اساتید و بعداد 45 تن محصلین اعم از اناث و ذکور اشتراک داشتند.
هدف از این برنامه کسب مهارت های مســـــلکی و ارتقاء ظرفیـــــت کاری عملـــی محصلین عنوان شده.
درآخیر دانشجویان با طرح پرسش ها از مسول شرکت تولیدی بلخ لبنیات مطرح نمود و از سوی مسولین جوابات قناعت بخشی برای دانشجویان داد شد.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555