گزارش از فراغت پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون در سال ۱۳۹۷ – ۷ تن از جوانان که ۳ تن شان دختر و ۴ تن شان پسر میباشد، از رشته قضا و څارنوالی تقدیم جامعه نموده است. که ۹۰ فیصد این فارغین عملأ در ادارات دولتی و خصوصی اجرای وظیفه می نمایند. جشن با شکوه فراغت این جوانان در یکی از سالون های شهر مزار شریف برگزار گردیده و بیشتر از مقامات ادارات دولتی و خصوصی در این جشن پر شکوه حضور داشتند.
همچنان این پوهنځی در سال ۱۳۹۸ شاهد فراغت دو صنف از محصلین بوده که ۶۷ تن از رشته قضا و څارنوالی و ۴۳ تن از رشته اداری و دیپلوماسی فراغت خویش را کسب نمودند. از ۶۷ تن ۴ تن شان دختر و بقیه آن مردان بودند و از ۴۳ تن ۵ تن شان خانم و بقیه شان مردان بودند که بیشرین این فارغین عملآ در فابریکه تولیدی کودبرق و بقیه از فارغین در ادارات دولتی و خصوصی ایفای وظیفه می نمایند. قابل ذکر است که محدود شان مصروف فعالیت های شخصی هستند. این جشن پر شکوه در سالون آریانا شهرمزارشریف ولایت بلخ برگزار شده و تعداد بیشتر از مهمانان از پوهنتون بلخ، ریاست څارنوالی استیناف ولایت بلخ، موسسات تحصیلات عالی خصوصی، سایر نهاد های دولتی و خصوصی اشتراک داشتند.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555