سیمینار یک روزه لایحه امتحانات برای اساتید و نماینده های صنوف اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون تدویر یافت.

بتاریخ 21 / 2 / 1398 سیمینار لایحه امتحانات وزارت تحصیلات عالی برای اساتید و نماینده های صنف اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون برگزار شد.
در این برنامه محترم میرویس صمدی سرپرست دانشکده اقتصاد ، محترم هودخیل مدیرتضمین کیفیت، محترمه فهیم فطرت معاون امور محصلان، محترمه شازیه باقی زاده مدیر تدیریسی پوهنحی اقتصاد، اساتید دیپارتمنت امور مالی – بانکی نماینده های صنوف چهارم، دوم، سوم و اول اشتراک داشتند.
بعداً محترم میرویس صمدی سرپرست دانشکده اقتصاد سه فصل لایحه امتحانات وزارت تحصیلات عالی کشور را مورد تحیلیل و تجزیه قرارداد و اسانید محترم را متوجه مکلفیت های شان مطابق لایحه امتحانات ساختند. در ادامه گفت: سوالات مطابق طرزالعمل و لایحه وزارت محترم تحصیلات عالی کشور به چهار کتگوری ساخته شود(چهار جوابه، تشریحی، تحلیلی و محاسبوی) نظر به نوعیت مضمون تنظیم گردد. وی خاطر نشان نمود، ارزش فی سوال چهار جوابه مطابق لایحه(1 نمره) و ارزش فی سوال تشریحی، تحلیلی و محاسبوی نظر به نوعیت مضمون از(5 – 3 ) نمره میباشد. ماده هفتم این لایحه در مورد مضونیت و شفافیت امتحان بحث می نمایند و چنین صراحت دارد:
الف): داشتن کارت هویت در روز امتحانات حتمی ضروری است.
ب): در هر پوهنحی و یا موسسه تحصیلات عالی باید اتاق مخصوص کمیته امتحانات موجود باشد.
ج): در اتاق کمیته امتحانات در صورت امکان برای هر دیپارتمنت الماری یا سیف مخصوصی جهت نگهداری پارچه ها الی یک سمستر دیگر ضروری و حتمی است.
این برنامه با ابتکار ریاست دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون راه اندازی گردید و در حدود 20 تن استاتید پوهنحی های سه گانه بشمول نماینده های صنوف اقتصاد و محصلین اشتراک ورزیده بودند.
هدف از این برنامه اطلاع دهی از لایحه و طرزالعمل امتحانات وزارت تحصیلات عالی کشور برای اساتید و محصلین عنوان شده و در آخیر برنامه با طرح پرسش ها از سوی اشتراک کنندهگان پایان یافت.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555