معرفی مختصر پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون یک نهاد تحصیلی خصوصی است، که در سال ۱۳۹۳ تاسیس گردیده و از بدو تاسیس متعهد به عرضه خدمات با کیفیت در تولید کادر متخصص و کار آزموده در رشته های قابلگی، اقصاد و حقوق و علوم سیاسی میباشد. این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های زمان و ارزش های جامعه تدریس و آموزش را عیار می سازد. عیار نمودن تدریس و آموزش به اساس نیاز های زمان و ارزش های جامعه کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکلات همراه بوده است، و موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون متعهد به ارائه خدمات تعلیمی و تحصیلی با کیفیت عالی و با در نظرداشت معیار های تحصیلی بین المللی و تکنالوژیکی میباشد.
همانطور که ذکر گردید، این موسسه دارای پوهنځی های سه گانه ( حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و قابلگی) میباشد.
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون در سال ۱۳۹۴ عملآ فعالیت اکادمیک خویش را آغاز نموده و در سال ۱۳۹۷ یک دوره محصلین از دیپارتمنت قضا و څارنوالی فارغ گردیده است.
مدت تحصیل در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون ۴ سال میباشد. دو سال اول دوره تحصیل به شکل عمومی بوده و همه محصلان دروس مشترک را با هم تعقیب مینمایند. در شروع سال سوم محصلان به دو رشته جدا گانه و تخصصی تقسیم شده و به ادامه دروس شان میپردازند. رشته های متذکره به نام رشته قضایی و څارنوالی و اداری و دیپلوماسی مسمی میباشند.
در چوکات این پوهنخی، چهار دیپارتمنت فعال بوده و عملآ فعالیت های اکادمیک خویش را اجرا می نمایند. دیپارتمنت های مذکور قرار ذیل است:

هدف پوهنځي:
تربیه کادر علمی و متخصص بر وفق نیازمندی روز، بالا بردن ظرفیت تحصیلی برای متقاضیان ، همچنان رشد سکتور علمی در افغانستان و وصل نمودن متقاضیان با کاروان علمی جهان.

+ 4

دیپارتمنت ها

+ ۱۷

   کادر علمی

+ ۱۱۷

۱۳۹۸-۱۳۹۷ فارغان

+ ۳۵۴

محصلان بر حال

قضا و څارنوالی  اداری و دیپلوماسی دایمی حق الزحمه قضا و څارنوالی اداری و دیپلوماسی ذکور  اناث
کلینیک حقوقی ثقافت اسلامی ۷ ۱۰ ۷۴ ۴۳  ۳۰۰

 ۵۴

کمیته های فعال در سطح  پوهنځی :

۱: کمیته فرعی تضمین کیفیت و اعتبار دهی

۲: کمیته بازنگری نصاب تحصیلی

۳: کمیته تحقیقات علمی

۴: کمیته فرهنگی

۵: کمیته امتحانات

۶: کمیته بهبود تدریس

۷: کمیته نظم و دسپلین

 

برنامه های علمی و عملی  پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۸:

۱: برنامه عملی ( بررسی محل واقعه جرمی )

۲: برنامه عملی ( چگونگی کشف جرم و دستگیری مجرم )

۳: محکمه تمثیلی ( قضیه اختطاف )

۴: محکمه تمثیلی ( قضیه قتل )

۵: برنامه علمی ( کنفرانس علمی استادان )

۶: برنامه علمی و پژوهشی ( کنفرانس علمی محصلین )

۷- برگزاری برنامه های رقابتی کتابخوانی و گفتمانهای علمی

پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی در سال تحصیلی ۱۳۹۷ با نیاز سنجی که صورت گرفت توانست نصاب تحصیلی خویش را به روز (update) نموده و تطبیق می گردد.

هم اکنون این  پوهنځی  دارای هشت صنف درسی و به تعداد ۳۵۴ محصل اعم از دختر و پسر را دارا بوده که ۷ استاد دایمی  و ۱۰ استاد قراردادی به درجه تحصیلی لسانس، ماستر و دکتورا مصروف تدریس در این  پوهنځی  میباشد.

 دیدگاه  پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی

ترقی و پيشرفت  پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی از نظر ارایه خدمات تحصیلی معیاری و با کیفیت، انجام تحقیقات و پژوهش علمی، فرهنگی و ایجاد فرصت های کاری دیدگاه این پوهنځي میباشد.

ماموریت  پوهنځی حقوق و علوم سیاسی:

پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون در تولید و ترویج علم سیاست، حقوق عامه، روابط بین المللی، اداره، مدیریت و سایر علوم مرتبط متعهد است. ماموریت این  پوهنځی   را ارایه خدمات آموزشی، تحقیقی، توجه به نیروی انسانی  پوهنځی  به عنوان یک سرمایه اصلی، ارایه آموزش تحصیلات تکمیلی، تربیت کادر علمی و توجه به معیار های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی تشکیل میدهد.   پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی در ایجاد چنین فضا متعهد است.

 سیستم تحصیلی  پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی :

در موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون سیستم تحصیلی براساس سیستم معیاری و بین المللی کریدت تنظیم گردیده که هر سمستر ۱۸ کریدت و واحد درسی در یک دوره تحصیلی (لیسانس) ۱۴۴ کریدیت میباشد.

روش تحصیلی  پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی با در نظر داشت سهم دهی بیشتر برای محصلان شامل میتود لکچر با تمرینات، سوال و جواب، سیر علمی، مطالعه ی موردی (case study)، سمینارها و فعالیت های گروپی میباشد.

 کریکولم و مفردات درسی

کریکولم ویا نصاب تحصیلی بیان کننده تمامی مضامینی است که در طی یک دوره تحصیلی با نظر داشت تعداد کریدیت مضامین و با تفکیک مضامین اساسی، تخصصی ویا اختیاری پیشکش و تطبیق میگردد. و مفردات درسی عبارت از تفصیلات در مورد مضامین شامل کریکولم است که در آن محتویات هر مضمون بشکل فصل وار و با ذکر عناوین فرعی شامل هر فصل  تذکر میابد. تعدیل در ساختار کریکولم و مفردات از صلاحیت های شورای علمی  پوهنځی  میباشد.

 پلان درسی/ پالیسی کورس

ترتیب یک پلان درسی معین قبل از شروع هر سمستر، تسلیم دهی آن به مدیریت تدریسی و توزیع آن برای محصلان لازمه آغاز هر سمستر است.  پالیسی کورس شامل پلان درسی استاد در طی 16 هفته درسی یک سمستر با ذکر عناوین در قالب یک زمان بندی مشخص میباشد. پالیسی کورس باید توسط استاد مضمون تهیه و به وقت و زمان معین به اداره تسلیم گردد.

 طرزالعمل امتحانات و ارزیابی

امتحانات مضامین بشکل شفاهی و یا هم تحریری صورت میگیرد که شامل امتحانات صنفی، وسط سمستر، نهائی، کار خانگی و عملی میباشد. محصلان باید درمؤعد معین که برای شان در نظر گرفته شده است سیمینار های خود را تهیه و ارائه نمایند. وهمچنا ن باید در جریان سمستر هشتم مونوگراف خویش را تهیه و بشکل شفاهی از آن دفاع نمایند.

فارغین ما در سال 1397

پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی افتخار دارد به تعداد ۷ تن دانش آموختگان را از  دیپارتمنت قضا و څارنوالی در سال 1397 اسناد فراغت توزیع نموده. از ۷ تن محصل ۳ تن اناث و 4 تن ذکور در جمع فارغین شامل بودند.

فارغین ما در سال 1398

پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی افتخار دارد به تعداد ۱۱۰ تن دانش آموختگان را از  دیپارتمنت های قضا و څارنوالی – اداری و دیپلوماسی در سال 1397 اسناد فراغت توزیع نمود. از ۱۱۰  تن محصل ۱۵ تن اناث و ۹۵ تن ذکور  در جمع فارغین شامل بودند.

برای مشاهده فعالیت های روزمره به صفحه ای رسمی فیس بوک  پوهنځی  حقوق و علوم سیاسی مراجعه نماید:

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555