معرفی پوهنځی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی کاوون در سال 1393 خورشیدی نظر به پالیسی و برنامه های انکشافی هیئت رهبری موسسه تحصلات عالی کاوون و منظوری وزارت محترم تحصیلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان غرض انکشاف سکتور تحصیلات عالی و مسلکی و تربیه کادر های علمی و ملی در کشورقرارحکم شماره 99مورخ 4/9/1393 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی درچوکات ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی رسمآ تاسیس گردیده وسرازتاریخ 1/1/1394 به فعالیت آغازنمود.

هدف اساسی پوهنځی:

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی پوهنحی اقصاد

 • ارایه نمودن خدامات درسی و اداری با کیفیت
 • تربیه کادرهای جوان در رشتۀ امور مالی و بانکی
 • . ارائه بهترین خدمات آموزشی با بکارگیری روش های نوین مدیریتی  برای محصلان و در نهایت قدردانی از انان به عنوان کادرهای علمی و عوامل رشد و انکشاف در کشور
 • تطبیق نمودن مفرداد درسی هرمضمون نظر به کریکولم درسی
 • تقویه و تریج نمودن ارزش های ملی و اسلامی کشور
 • مسولیت پذیری در مقابل فارغ دادن کادر های مسلکی در بخش علم اقتصاد
 • مرویج ساختن فرهنگ وحدت ملی بین محصلین
 • افزایش بهره وری نیروی کار در فعالیت گاه های اقتصادی کشور

تربیه نمودن کادرهای که توانایی محاسبات دقیق ازا تمام عملکردهای اقتصادی را داشته باشند.

+ ۹۷

محصلان بر حال اقتصاد

+ ۷۰

فارغان ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

 

+ ۱۷

کادر علمی

 

+ ۲

دیپارتمنت ها

 

ذکور

اناث مالی  و بانکداری مدیریت و اداره تشبثات حق الزحمه دایمی مالی  و بانکداری مدیریت و اداره تشبثات
۶۷ ۳۱ ۷۰ ندارد ۱۰ ۷

 کمیته های فعال  پوهنځی اقتصاد

  پوهنځی  اقتصاد در حال حاضر  دارای هفت کمیته  فعال در سطح  پوهنځی  دارد . این کمیته ها دارای ساختار منظم تشکیلاتی لایحه وظایف و کتاب جلسات  میباشد که ماهوار مطابق به تقسیم اوقات تایید شده شورای علمی جلسات خویش را برگزار می نماید .

 • کمیته فرعی تضمین کیفیت
 • کمیته فرعی نصاب تحصیلی
 • کمیته فرعی بهبود تدریس
 • کمیته  فرعی امتحانات
 • کمیته فرعی فرهنگی
 • کمیته فرعی نظم ودسپلین
 • کمیته فرعی تحقیق

 فعالیت های علمی

پوهنحی اقتصاد به اساس پلان عملیاتی و مطابق پلان ستراتیژیک، کنفرانس های علمی، گفتمانها، سمینار های علمی و ورکشاپ های آموزشی را در جریان هرسمستر برگزار می نماید و این یک از برنامه اساسی و بنیادی  پوهنځی  اقتصاد که تا محصلین و اساتید از آخرین داده های علمی روز آگاهی حاصل نموده و مطابق آن در راستای ظرفیت سازی  محصلین بکوشند.

پوهنځی  اقتصاد  برنامه های ذیل را برگزار نموده:

چهار  کنفرانس  علمی در سال ۱۳۹۵
بیشتر از  هفت برنامه سیر علمی  در سال ۱۳۹۵
پنچ برنامه های فرهنگی و تفریحی در سال ۱۳۹۵
 سه ورکشاپ روش فن بیان برای اساتید و محصلین در سال ۱۳۹۶
سیر علمی محصلین سمستر هشتم  از شرکت بشیر نوید در سال ۱۳۹۶
 سیر علمی از ریاست مستوفیت ولایت بلخ در سال ۱۳۹۶
بازنگری نصاب تحصیلی و نظر خواهی از محصلین، نهاد های دولتی و خصوصی پوهنحی اقتصاد.1396 ۱۳۹۶
چاپ دو مقاله علمی از اساتید  پوهنځی  اقتصاد در مجله عملی موسسه در سال ۱۳۹۷
بازدید محصلین سمستر هفتم از شرکت تولیدی بلخ لبنیات در سال ۱۳۹۷
 ستاژ علمی محصلین  سمستر هشتم از پشتنی بانک مقیم مزار شریف در سال ۱۳۹۷
 سیرعلمی یک ماهه از ریاست اقتصاد و شرکت افغان تلی کام در سال ۱۳۹۷
 رونمای کتاب( اقتصاد به زبان ساده)  در موسسه تحصیلات عالی کاوون در سال ۱۳۹۷
  تقدیر از محصلین ممتاز و اساتید برتر در سال ۱۳۹۷
سیمنار  در مورد لایحه امتحانات برای اساتید و محصلین در سال ۱۳۹۸
سیمنار  پیرامون لایحه کریدت برای اساتید و محصلین در سال ۱۳۹۸
سمینار آگاهی دهی از نصاب تحصیلی برای اساتید و محصلین در سال ۱۳۹۸
 سه کنفرانس علمی اساتید و محصلین در سال ۱۳۹۸
 سمینار یک روز پیرامون موفقیت در سال ۱۳۹۸
 تجلیل از 100 سالگی استقلال کشور در لوای 6 سرحدی در سال ۱۳۹۸
 ساخت پوستر نصاب تحصیلی برای محصلین اقتصاد در سال ۱۳۹۸

ماموریت :

پوهنځی اقتصاد در نظر دارد با امکانات و ساز و برگ های دست داشته خویش و با استفاده از تکنالوژی معاصر و دانش به روز شده در  زمینه تربیه  کادرهای علمی و ارتقاء جایگاه پوهنحی اقتصاد به عنوان پوهنحی برتر در میان پوهنحی های اقتصاد پوهنتون های دولتی و خصوصی  (در سطح ملی و بین المللی)  برابر نماید.

دیدگاه ما :

آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های اقتصاد و مدیریت
– همکاری های علمی در اجرای پلانهای انکشافی کشور همراه موسسات دولتی و غیر دولتی ذیربط
– ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی
– تولید علم و دانش
– آموزش و یادگیری
– ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در کشور بطور عملی و نظری
– همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون
– تحقیق و پژوهش

سیستم تحصیلی پوهنځی اقتصاد :

در موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون سیستم تحصیلی براساس سیستم معیاری و بین المللی کریدت تنظیم گردیده که هر سمستر ۱۸ کریدت و واحد درسی در یک دوره تحصیلی (لیسانس) ۱۴۴ کریدیت میباشد.

روش تحصیلی  پوهنځی  اقتصاد با در نظر داشت سهم دهی بیشتر برای محصلان شامل میتود لکچر با تمرینات، سوال و جواب، سیر علمی، توزیع پرابلم سیت و مطالعه ای موردی (case study)، سمینارها، فعالیت های گروپی میباشد.

 کریکولم و مفردات درسی

کریکولم ویا نصاب تحصیلی بیان کننده تمامی مضامینی است که در طی یک دوره تحصیلی با نظر داشت تعداد کریدیت مضامین و با تفکیک مضامین اساسی، تخصصی ویا اختیاری پیشکش و تطبیق میگردد. و مفردات درسی عبارت از تفصیلات در مورد مضامین شامل کریکولم است که در آن محتویات هر مضمون بشکل فصل وار و با ذکر عناوین فرعی شامل هر فصل  تذکر میابد. تعدیل در ساختار کریکولم و مفردات از صلاحیت های شورای علمی  پوهنځی  میباشد.

 پلان درسی/ پالیسی کورس

ترتیب یک پلان درسی معین قبل از شروع هر سمستر، تسلیم دهی آن به مدیریت تدریسی و توزیع آن برای محصلان لازمه آغاز هر سمستر است.  پالیسی کورس شامل پلان درسی استاد در طی 16 هفته درسی یک سمستر با ذکر عناوین در قالب یک زمان بندی مشخص میباشد. پالیسی کورس باید توسط استاد مضمون تهیه و به وقت و زمان معین به اداره تسلیم گردد.

طرز العمل امتحانات و ارزیابی

امتحانات مضامین بشکل شفاهی و یا هم تحریری صورت میگیرد که شامل امتحانات صنفی، وسط سمستر، نهائی، کار خانگی و عملی میباشد. محصلان باید درمؤعد معین که برای شان در نظر گرفته شده است سیمینار های خود را تهیه و ارائه نمایند. وهمچنا ن باید در جریان سمستر هشتم مونوگراف خویش را تهیه و بشکل شفاهی از آن دفاع نمایند.

فارغان ما در سال 1397

پوهنځی  اقتصاد به تعداد 45 تن دانش آموختگان  اقتصاد از  دیپارتمنت امور مالی و بانکی در سال 1397 اسناد فراغت توزیع نمود. از 45 تن محصل 11 تن اناث و 34 تن ذکور  در جمع فارغین شامل بودند.

فارغان ما در سال 1398

پوهنځی  اقتصاد به تعدا 25 تن دانش آموختگان اقتصاد از دیپارتمنت امور مالی و بانکی در سال 1398 اسناد فراغت توزیع نمود. از 25 تن محصل 4 تن اناث و 21 تن ذکور در جمع فارغین شامل بودند.

برای مشاهده فعالیت های روزمره به صفحه ای رسمی فیس بوک  پوهنځی  اقتصاد مراجعه نماید:

https://www.facebook.com/پوهنحی-اقتصاد-موسسه-تحصیلات-عالی-کاوون-

 

 

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555