معطوف شدن به کنفرانس های علمی – گزار به زندگی آرام بخش!

کنفرانس علمی اساتید و محصلین پوهنحی اقتصاد- دیپارتمنت امور مالی و بانکی در کتابخانه موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون برگزار شد.
نخست برنامه با تلاوت آیات چند کلام الهی آغاز گردید؛ سپس محترم پوهنوال ضیاالدین ضیا قیصاری رئیس عملیاتی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون سخنان پیرامون اهمیت کنفرانس های علمی در بالندگی جامعه و کشور ایراد نموده و ضرورت برگزاری چنین برنامه ها در سطح موسسه تاکید نمود . سپس محترم میرویس صمدی سرپرست پوهنحی اقتصاد سخنان در رابطه نقش دانشگاه ها در تولید علم و آخیرن یافته ها علمی از آدرس دانشگاه برجسته دانسته و مسولیت نهاد های اکادمیک را در قبال جامعه یک امری ضروی دانسته است. در قسمت دوم برنامه دوتن اساتید پوهنحی اقتصاد محترم استاد رفیع بهزاد و محترم احمد نوید فرهمند و مقالات شان را به خوانش گرفت و از سوی اشتراک کنندگان مورد استقبال قرار گرفتن و در بخش سوم برنامه، پوهنحی اقتصاد چهارتن اساتید خویش را که در ارزیابی تضمین کیفیت پوهنحی اقتصاد که از سوی محصلین بالاترین نمرات را اخذ نمودند مورد تقدیر قرار گرفت.
برنامه با دعا خیر به حق مردم افغانستان پایان یافت.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555