معلومات عمومی کتابخانه موسسه تحصیلات عالی کاوون

کتاب خانه ها، در نهاد های اکادمیک یک بخش بسیار مهم و ارزشمند را تشکیل میدهد، نهاد ها از طریق ایجاد کتابخانه ها میتوانند برای استادان و محصلان خود فرصت های خوب دسترسی به منابع درسی و تحقیقاتی به روز شده را مهیا نمایند.
موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون که در سال 1393 تاسیس گردید، در ایجاد این بخش (کتابخانه)، اقدامات جدی و منظمی را روی دست گرفت. که امروزه این کتابخانه با داشتن یک مکان مناسب برای کتب، با ظرفیت و گنجایش ذخیره بیش از ۱۰۰۰۰ هزار جلد کتب، داشتن محل مناست برای مطالعه و انجام تحقیقات علمی در دسترس همه محصلین قرار دارد.
در کتابخانه موسسه تحصیلات عالی کاوون بیش از ۶۰۰۰ جلد کتاب در بخش های مورد نیاز موجود بوده، تمام کتابها شامل دیتابیس منظم گردیده و دارای کود نمبر های مشخص میباشد. کتابخانه موسسه تحصیلات عالی کاوون با استندرد های روز هماهنگ بوده و مجهز با کمپیوتر های لب تاپ و وصل به انترنت برای رفع مشکلات محصلان و استادان این نهاد عملی در جهت استفاده قرار دارد، ما؛ با درنظر داشت دورنما و پالیسی توسعه زیربنایی اراده بر این داریم، هر ساله در پلان مالی خویش بودجه مشخصی در جهت توسعه و تقویت کتابخانه بصورت دوامدار در نظر بگیریم.
قابل ذکر و افتخار میدانیم که ما با اراده قوی و داشتن یک دیدگاه منسجم دراز مدت اینک، در کنار داشتن کتابخانه فزیکی، کتابخانه الکترونیکی بسیار غنی که حدودآ 35000 سی و پنج هزار جلد کتاب را دارا میباشد، ایجاد و با معیارهای روز عیار نموده، در دسترس محصلان و استادان خویش قرارداده ایم.

شماره  پوهنځی  ها تعداد کتابهای موجود موسسه تحصیلات عالی کاوون ملاحظات
کتابخانه  فزیکی کتابخانه الکترونیکی
1 قابلگی 2000 10000
2 حقوق و علوم سیاسی 1700 8000
3 اقتصاد 1500 9528
4 عمومی 1000 10000
                              مجموع 6200 37528

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555