گزارش از برنامه تقدیر محصلین پیشتاز پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون

طی مراسم ویژه به مورخ ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۸ یوم چهارشنبه از سوی پوهنځي حقوق و علوم سیاسی به تعداد ۱۸ نفر از محصلین ممتاز این پوهنځی مورد تحسین و تقدیر قرار گرفتند.
این ۱۸ نفر از میان شش صنف درسی که اول، دوم و سوم نمره های صنوف میباشد برگزیده شده بودند که برای شان تقدیر نامه اعطا گردید.
برنامه با سخنرانی ها و اهدای تقدیر نامه ها به پایان رسید.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555