گزارش از کنفرانس علمی پوهنحی اقتصاد از سمستر خزانی ۱۳۹۶

پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی کاوون، کنفرانس علمی اساتید و محصلان خویش را به مدت دو روز( پنجشنبه 18 و شنبه 20) عقرب 1396 در سالون های کنفرانس علمی این موسسه دایر شد.
نخست، برنامه توسط میرویس صمدی، رئیس دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی کاوون به معرفی گرفته شد. و ایشان دایر نمودند چنین برنامه ها را برای محصلین با ارزش و مفید خواند. سپس استاد نثار احمد مبارز معاون اداری موسسه تحصیلات عالی کاوون، در باره اهمیت کنفرانس های علمی ونقش آن در تحقق اهداف آموزشی در نهاد های تحصیلی اعم از دولتی و خصوصی شدند. در ادامه استادان و محصلان هرکدام مقالات تحقیقی و پژوهشی خویش را برای اشتراک کنندگان ارائه و توضیح داد و نیز در ختم کنفرانس به پرسش های محصلان پاسخ ارائه نمودند و برنامه به دعائیه خیر پایان یافت.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555