گزارش برنامه تشریح و تحلیل قانون حق دسترسی به اطلاعات

هدف برنامه: آگاهی دهی از قانون حق دسترسی ب اطلاعات

به اساس هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون برنامه تشریح و تحلیل قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی استاد نثار احمد مبارز استاد دایمی پوهنځي حقوق و علوم سیاسی به حضور داشت همه از کارمندان اداری، استادان سه پوهنخی و نماینده های صنوف بیان گردید. مواد این قانون به شکل منظم و اکادمیک برای کارمندان تشریح گردیده و برنامه با سوالات و ارایه جوابات به پایان رسید.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555