گزارش سیر علمی محصلین پوهنځی اقتصاد گرایش امورمالی – بانکی!

محصلین پوهنحی اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون بتاریخ ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۷ طی یک برنامه ویژه از فابریکات تصدی کودبرق بازدید بعمل آوردند. در این برنامه در حدود ۲۰ تن دانشجویان حضور داشتن و تحت رهنمایی محترم استاد محمد رفیع محمودی صورت گرفت. هدف از این برنامه آشنایی از محیط کار و ارتقای ظرفیت علمی شان عنوان شده است. بعداز ملاقات با مسولین این فابریکه دانشجویان با تیم تخنیکی این ریاست از شعبات و مدیریت ها این ریاست دیدن نمودند و از شیوه کار و فعالیت شان آشنایی حاصل نمودند.
یکتن دانشجویان که در این گردش علمی حضور داشت گفت: راه اندازی همچنین برنامه ها علمی در خارج از کلاس درسی درقسمت بلند بردن ظرفیت علمی و عملی موثر بوده از ریاست دانشکده اقتصاد تشکر و سپاس مینمایم که همواره در راستای ارتقاء ظرفیت دانشجویان شان می کوشد اظهار سپاس مینمایم.
در آخیر برنامه باگرفتن نگاره های یاد گاری پایان یافت.

Masterfully Handcrafted for Awesomeness

WE DO MOVE

YOUR WORLD

Greatives – Design, Marketing, Sales

Working Hours : 09:00 – 19:00
Address : 44 Oxford Street, London, UK 22004
Phone : +380 22 333 555